„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.”

kardynał Stefan Wyszyński

Serdecznie dziękujemy za głosy oddane na kandydatów do Rady Miasta I Powiatu z listy OBS.
Kandydaci, którzy otrzymali mandat radnego Rady Miasta: D. Madejski, J. Łoin, M. Chrobak, A. Ceglarz, M. Wiącek, A. Kordasiewicz.


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA

 • Przystąpienie do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego zgodnych z opracowanym studium.
 • Wykonanie kolektora ściekowego w obrębie Osiedla Młyńskiego i ulicy Dalszej. Przystąpienie do rozwiązania gospodarki ściekowej Osiedla Kośmin i ulic: Ligockiej, Ząbkowickiej, B. Chrobrego, Sienkiewicza.
 • Przygotowanie infrastruktury terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w nawiązaniu do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
 •  Wytyczenie strefy przemysłowej dla potrzeb inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.
 • Wspieranie działań do utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • Przygotowanie nowego terenu składowania odpadów kamieniarskich ?laguna? dla potrzeb miejscowych zakładów kamieniarskich.
 • Utrzymanie poziomu podatków w granicach współczynnika inflacji.
 • Zwiększenie liczby koszy na śmieci wraz z montażem koszy nietypowych 
 • Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej przy udziale finansowania zewnętrznego w tym Urzędu Marszałkowskiego, Totalizatora Sportowego, środków UE i z innych możliwych źródeł.
 • Przystąpienie do remontu budynku mieszkalnego przy Placu Piastów Śląskich 4 poprzez pozyskanie inwestora np. w systemie TBS lub Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Wspieranie finansowe rewitalizacji wspólnotowych budynków  mieszkalnych.
 • Rozbudowa hotelu przy KS Piławianka w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

 

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 • Racjonalizacja zarządzania mieniem komunalnym.
 • Występowanie w zakresie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 • Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań.
 • Zapewnienie uczniom opieki specjalistycznej: psycholog, logopeda.
 • Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z miasta, promowanie młodych talentów.
 • Budowa suchej niecki basenowej przy wykorzystaniu systemu natrysków na terenie obiektu 
 • KS Piławianka.
 • Zagospodarowanie góry parkowej poprzez odtworzenie ścieżek spacerowo - rowerowych 
 • z miejscami do rekreacji i punktu widokowego.
 • Remont nawierzchni wytyczonych ścieżek rowerowych przez utwardzenie kruszywem pozyskanym 
 • z miejscowych kopalń DSS i Sjenit.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 • Rozwinięcie programów prewencyjnych w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy).
 • Kontynuacja remontu dróg lokalnych i chodników .
 • Podtrzymanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w zakresie remontu drogi i chodników ulicy Piastowskiej.
 • Analiza możliwości budowy kolejnych parkingów w każdej części miasta
 • Dążenie do ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych przez centrum miasta ? ul. Piastowska

 

KULTURA,  WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

 • Promocja lokalnych zespołów artystycznych.
 • Wspieranie działań w celu doposażanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprzęt komputerowy oraz nowe pozycje książkowe.
 • Wspieranie działań zmierzających do pozyskania stałego partnera w Europie ? współpraca międzynarodowa w ramach miast partnerskich.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

 • Promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców.
 • Wspieranie Komitetu Protestacyjnego w działaniach przeciwko producentowi peletu przy ulicy Groszowieckiej w Piławie Górnej.
 • Monitorowanie działalności produkcyjnej kopalni DSS pod względem ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zapylenia oraz coraz większej ingerencji w otoczenie kopalni.  
 • Modernizacja parków.
 • Rozwiązanie problemu psich odchodów.

 

SAMORZĄD OBYWATELSKI

 • Wspieranie działań zmierzających w kierunku tworzenia inicjatyw obywatelskich i budżetu obywatelskiego.
 • Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego.

 

PROMOCJA MIASTA

 • Wspieranie działań zmierzających do promocji miasta.

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 • Badanie potrzeb organizacji oraz wspieranie ich działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową i jej rozwój.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI

 • Wspieranie działań umożliwiających inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie inwestycji, infrastruktury, kultury i oświaty.

Kandydaci do Rady Powiatu - Okręg 4 - Piława Górna, Niemcza, Łagiewniki; Lista nr 12

Henryk Kos

Pozycja nr 2

Mariusz Dudziński

Pozycja nr 4

Robert Gałka

Pozycja nr 8

INFRASTRUKTURA

 • Remonty dróg powiatowych i chodników na terenie gminy Piława Górne ul. Piastowska oraz drogi Piława Górna ? Owiesno.
 • Wspieranie budowy obwodnicy południowej Dzierżoniowa i Piławy Dolnej.
 • Przebudowa skrzyżowania drogi 382 / Dzierżoniów ? Ząbkowice Śl./ z ulicą Młynarską w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. 
 • Dążenie do zwiększenia atrakcyjności turystycznej powiatu dzierżoniowskiego.
 • Wspieranie przebudowy drogi krajowej S8 Wrocław - Międzylesie.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Rozwiązanie problemu składowania odpadów komunalnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego.
 • Dążenie do wstrzymania produkcji peletu w Piławie Górnej przy ul. Groszowieckiej.

OŚWIATA I EDUKACJA

 • Dalsza poprawa stanu obiektów szkolno wychowawczych będących własnością Starostwa Powiatowego ? Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i Domu Dziecka.
 • Wspomaganie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej.
 • Reaktywowanie szkolnictwa zawodowego w celu przygotowania fachowców w branżach funkcjonujących na terenie powiatu dzierżoniowskiego.   

 

BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE i POMOC SPOŁECZNA

 • Walka z bezrobociem poprzez stwarzanie jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 • Wspierania aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia.
 • Wspieranie aktywności osób będących na emeryturach.

SŁUŻBA ZDROWIA

 • Ciągłe dążenie do poprawy usług medycznych na terenie powiatu dzierżoniowskiego a w szczególności Szpitala Powiatowego i Pogotowia Ratunkowego .
 • Wdrażanie nowych programów promujących zdrowy tryb życia oraz profilaktyki. 
 • Przywrócenie obsługi zdrowotnej w ramach NFZ mieszkańców Piławy Górnej w granicach powiatu dzierżoniowskiego. Okręgi wyborcze

Numer obwodu Granice obwodu głosowania Numer okręgu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 ul. Cicha, ul. Dalsza, ul. Niecała, ul. Sienkiewicza, od nr 51 do nr 95 (nieparzyste.), ud nt 52 do nr 132 (parzyste), ul. Struga. ul. Zielona 1 Gimnazjum
ul. Wiejska 2
Piława Górna
ul. Górna, ul. Kasztanowa, ul. Młynarska, ul. Nowa. ul. Sienkiewicza od nr 27 do nr a9 (nieparzyste), od nr 36 do nr 50 (parzyste), ul. Stawowa, ul. Żytnia 2
ul. Herbaciana, ul. Makowa, Osiedle Mlyóskie, ul. Poziomkowa, ul. Rumiankowa 3 3
ul. Liliowa, Osiedle Małe, ul. Piastowska od nr 65 do nr 69A (nieparzyste), od nr 30 do nr 82 (parzyste), ul. Tulipanowa 4
ul. Kwiatowa, ul. Krótka, ul. Mała, ul. Piastowska od nr 57 do nr 63 (nieparzyste) od nr 60 do nr 73 (parzyste). ul. Wiejska 5
2 Plac Piastów Śląskich, ul. Staszica od nr 1 do nr 16, ul. Szkolna 6 6 Szkoła Podstawowa
ul. Kościuszki 1
Piława Górna
ul. Staszica od nr 26 do nr 60 7
ul. Fabryczna, ul. Sienkiewicza od nr 1 do nr 25 (nieparzyste), od nr 2 do nr 31 (parzyste), ul. Słoneczna 8
ul. Budowlanych, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza, Osiedle. Nowe, ul. Osiedlowa, ul. Staszica od nr 20 do nr 24 B 9
ul. Piastowska od nr 17 do nr 55 (nieparzyste, od nr 26 do ni 58 (parzyste) 10
3 ul. Kilińskiego, ul. Piastowska od nr 1 do nr 15 (nieparzyste), od nr 2 do nr 24 (parzyste) 11 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Limanowskiego 3
Piława Górna
ul. Limanowskiego, ul. Polna. ul. Wąska 12
ul. Kolejowa, ul. Okrzei, ul. Sąsiedzka 13
ul. Bohaterów Getta, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Ligocka, ul. Ząbkowicka 14
ul. Gospodarcza. ul. Kosynierów, ul. Kośmihska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Ludowa, ul. Łąkowa, ul. Partyzantów, ul. Rolnicza, ul. Wrocławska 15